La Policia Local va multar 126 usuaris de patinet elèctric l'any passat

Última revisió 10-10-2023 11:27
10/10/2023

La Policia Local de Malgrat de Mar va imposar 126 denúncies a usuaris de patinets elèctrics per l'incompliment de les normes de circulació durant el 2022. A més, tres d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal van estar implicats en accidents de trànsit. 

Els patinets elèctrics tenen prohibida la circulació per les voreres, els carrers de vianants, les andanes i els passejos. Circular per alguna d'aquestes vies prohibides suposa una infracció greu i les multes poden arribar a ser de 200 euros. 

Des que es va modificar el reglament general de circulació i el reglament general de vehicles el 2021, la Policia Local de Malgrat de Mar han intensificat el control sobre la circulació d'aquests vehicles tant els d'ús privat com els que són d'empreses de lloguer. 

Durant el 2022, els agents van interposar 126 denúncies a usuaris de patinets elèctrics, i tres vehicles d'aquest tipus es van veure implicats en accidents de trànsit. 

 

 

Accions que són objecte de denúncia:

  • Circular per voreres i zones de vianants: D’acord amb l’article 121 del RGC està prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
  • Alcohol i drogues: Els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
  • Telèfon mòbil: Es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del RGC, amb la imposició d’una sanció de 200€.
  • Circular dues persones en un VMP: Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un número de persones transportades superior al de les places del vehicle, d’acord amb l’article 9.1 del RGC. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es podrà formular la corresponent denúncia que comporta una sanció de 80€.
  • Auriculars: No es podrà utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP, tal com estableix l’article 18.2 del RGC. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
  • Casc i altres elements de protecció: Atès que en l’actualitat no hi ha una regulació d’aquest punt per als VMP en el RGC, de cara al control d’aquests elements de protecció, s’haurà de tenir en compte el que s’ estableixi a les corresponents Ordenances municipals.
  • Circulació nocturna sense llums ni roba o elements reflectants: En el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i l’agent constati que el vehicle no disposa de llum ni l’usuari porta roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, es podrà formular la corresponent denúncia per infracció de l’article 3.1 del RGC tipificada amb una sanció de 200€.
  • Parades i estacionaments: Als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents del RGC.
  • Menors d’edat: Segons l’article 18 de l’Ordenança Municipal de Circulació de Malgrat de Mar l’edat mínima per poder conduir un VMP serà de 16 anys.  A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP es aplicable el que estableix l’article 82.b) de la LTSV referent a què quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

 

 

Imatge usuari patinet
Imatge d'arxiu d'un usuari de patinet elèctric. Foto: Policia Local.