El govern municipal aprova uns ajuts urgents per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat per la crisi del Covid_19

Última revisió 29-04-2020 09:11
28/04/2020

El govern municipal destinarà 238.000 euros del superàvit del 2019 a ajudar econòmicament a les persones i les famílies que visquin en règim de lloguer i es trobin en situació de vulnerabilitat a causa de la pandèmia de COVID-19. Es calcula que es podrà ajudar a unes 390 famílies de Malgrat que es troben en aquesta situació i que rebran 600 euros en dues mensualitats. Aquest matí s’ha signat el decret d'aprovació de les bases d’aquests ajuts urgents extraordinaris per garantir ingressos suficients a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica provocada per l’emergència sanitària del Covid_19.

 

L’Estat Espanyol va declarar el passat 14 de març l’estat d’alarma i el confinament de la població. Aquesta situació ha comportat aturar gairebé tota l’activitat econòmica, fet que ha generat dificultats econòmiques a les famílies, sobretot les més vulnerables,  per fer front a les necessitats més bàsiques: alimentació, habitatge i subministraments, entre altres. Per combatre la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus i per ajudar a les persones i famílies més vulnerables, l’Ajuntament ha decidit crear un ajut urgent extraordinari.

L’ajut urgent i extraordinari és una nova ajuda econòmica a fons perdut de 600€ per a persones o unitats familiars empadronades a Malgrat de Mar que visquin en règim de lloguer i que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

L’objecte d’aquest ajut, treballat per les regidories d’Acció Social i Habitatge, és garantir ingressos suficients per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció, per a les persones i unitats familiars que viuen en règim de lloguer i es troben en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

 

 

 1. Persones destinatàries:

Aquest ajut està adreçat a aquelles persones i unitats familiars que hagin perdut la feina, a les que no s’hagin pogut incorporar al seu lloc de treball (treballadors i treballadores fixes-discontinus), a les afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació), aquelles a les que se’ls hagi reduït l’activitat laboral de manera forçosa a partir del dia 15 de març del 2020 degut als efectes del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per la crisi sanitària del COVID-19 o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent per l’òrgan administratiu responsable de la tramitació de l’ajut. 

Les persones beneficiàries són aquelles que vivint en règim de lloguer acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social sobrevinguda ocasionada  per una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus

 

 1. Requisits de la persona sol·licitant:
  1. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual de la unitat familiar.
  2. Viure i estar empadronat al municipi de Malgrat de Mar.
  3. Ser major de 18 anys.

d)    Trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida en el RDL 11/2020 a rel de la crisi sanitària del COVID-19 que es recull en el següent subapartat.

e)    No disposar d’un saldo de més de 1.500 euros en tots els comptes bancaris de titularitat dels membres de la unitat familiar.

 

 1. Situació de vulnerabilitat sobrevinguda:

D’acord amb la definició que se’n fa al RDL 11/2020, els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 requeriran de la concurrència dels següents requisits:

 1. Que la persona sol·licitant estigui obligada a pagar rendes de lloguer malgrat trobar-se en situació d’atur, expedient de regulació temporal d’ocupació o qualsevol altra circumstància que suposi una pèrdua substancial dels seus ingressos, com ara el no reingrés de les persones amb contracte fixdiscontinu, sempre i quan els ingressos familiars no assoleixin en el mes anterior al de la sol·licitud: 

                                    i.     Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Público de Renda d'Efectes Múltiples mensual (en endavant IPREM).

                                  ii.     Aquest límit s’incrementarà 0.1 vegades l’IPREM per a cada fill a càrrec de la unitat familiar. L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0.15 vegades l’IPREM per cada fill en el cas d’unitats familiars monoparentals.

                                 iii.     Aquest límit s’incrementarà en 0.1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

                                 iv.     En cas que algun membre de la família tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia incapacitant acreditada de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments acumulats per fills a càrrec.

                                  v.     En el cas que la persona obligada a pagar la renda de lloguer sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb grau de discapacitat igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapacitat acreditada a la persona a la persona qui en té cura, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en l’apartat i) serà de 5 vegades l’IPREM.

 1. Que la renda de Lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per despeses i subministraments bàsics l’import dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles contribucions a comunitats de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual i que correspongui satisfer a l’arrendatari.

 

 

Consulta aquí sota les bases per sol·licitar l’ajut.

Podeu gestionar el tràmit aquí.

Informació pandèmia
Informació pandèmia