Campanya de la Policia Local per controlar el compliment de la normativa de patinets elèctrics

Última revisió 01-02-2021 11:42
01/02/2021

La Policia Local porta a terme des del gener una campanya per garantir el compliment de la nova normativa de patinets elèctrics, que va entrar en vigor a principi d’any. Aquest dispositiu continuarà aquest mes de febrer per controlar que els usuaris d’aquest tipus de vehicles respecten la normativa que estableix que no poden superar els 25 km per hora ni circular per les voreres, entre d’altres. Durant el mes de gener, s’han controlat 150 usuaris de patinet i s’han posat 9 multes.

 

La Policia Local de Malgrat de Mar va iniciar a partir de la segona setmana de gener un reforç del dispositiu específic per controlar el correcte ús i circulació dels cicles, bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. També són objecte de control les obligacions dels conductors d’altres tipus de vehicles a motor i vianants en relació als ciclistes i als usuaris dels patinets.

La majoria de les sancions imposades aquest primer mes de 2021 ha estat per circular més d’una persona amb un patinet elèctric i per conduir negligentment en sentit contari del permès. A més, segons dades de la Policia Local, s’han immobilitzat 3 vehicles que no estaven homologats per la Unió Europea.

 

Accions que són objecte de denúncia:

 

 • Circular per voreres i zones de vianants: D’acord amb l’article 121 del RGC està prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
 • Alcohol i drogues: Els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
 • Telèfon mòbil: Es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del RGC, amb la imposició d’una sanció de 200€.
 • Circular dues persones en un VMP: Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un número de persones transportades superior al de les places del vehicle, d’acord amb l’article 9.1 del RGC. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es podrà formular la corresponent denúncia que comporta una sanció de 80€.
 • Auriculars: No es podrà utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP, tal com estableix l’article 18.2 del RGC. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
 • Casc i altres elements de protecció: Atès que en l’actualitat no hi ha una regulació d’aquest punt per als VMP en el RGC, de cara al control d’aquests elements de protecció, s’haurà de tenir en compte el que s’ estableixi a les corresponents Ordenances municipals.
 • Circulació nocturna sense llums ni roba o elements reflectants: En el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i l’agent constati que el vehicle no disposa de llum ni l’usuari porta roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, es podrà formular la corresponent denúncia per infracció de l’article 3.1 del RGC tipificada amb una sanció de 200€.
 • Parades i estacionaments: Als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents del RGC.
 • Menors d’edat: Segons l’article 18 de l’Ordenança Municipal de Circulació de Malgrat de Mar l’edat mínima per poder conduir un VMP serà de 16 anys.  A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP es aplicable el que estableix l’article 82.b) de la LTSV referent a què quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

 

 

La Policia Local establirà una prioritat d’observació i denúncia de les següents:

 

 • Circulació prohibida per les voreres.
 • Circulació en sentit contrari.
 • Circulació amb l’ús indegut de telefonia mòbil i auriculars.
 • Circulació amb dos o més persones.