Igualtat i LGTBIQ

La Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ s’encarrega de la promoció i defensa de la igualtat per raó de gènere, de capacitat, d’origen i d’orientació sexual al municipi.

L’Ajuntament, com a esfera de govern i administració més propera a la ciutadania, juga un paper cabdal en el desenvolupament de polítiques públiques orientades a transformar les estructures i les relacions socials que possibiliten la pervivència de desigualtats. La Regidoria d’Igualtat i LGTBIQ s’ocupa de planificar, dissenyar, coordinar, executar i avaluar les accions de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual i de gènere, així com pel que fa a igualtat per raó de capacitat i origen

Les seves actuacions es troben emparades per un ampli marc normatiu en la matèria:

  • En el marc de les seves competències, segons el que estableix la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, les polítiques d’eradicació de la violència masclista han de comptar amb el suport dels ens locals.
  • La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva.
  • La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix que els ens locals representen els nivells d’intervenció més adequats per a combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària, podent emprendre accions en el seu marc competencial per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Funcions

  • Impulsar, programar i executar les accions previstes als Plans d’Igualtat municipal i intern, així com avaluar-ne els resultats.
  • Coordinar les matèries relatives a igualtat per raó de gènere, de capacitat, d’origen, diversitat sexual i de gènere al municipi, amb propostes d’actuació i de formació.
  • Impulsar i realitzar campanyes de prevenció, accions i activitats de sensibilització de la població sobre la violència masclista i qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, gènere, identitat i expressió de gènere, orientació sexual, capacitat i origen.
  • Coordinar la formació i capacitació del personal municipal en matèria d’igualtat de gènere.

 

Carrer de Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

937619813

93 761 98 28

Responsable polític