Últim ple del mandat, aquest dijous

Última revisió 09-05-2023 09:26
09/05/2023

El ple de l'Ajuntament celebrarà l'última sessió ordinària del mandat aquest dijous dia 11 de maig a les 19 h. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

Es debatran els següents punts de l'ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de l'acta de la sessió ordinària de data 13 d’abril i de l’acta de la sessió extraordinària de data 28 d’abril de 2023.

2. Verificació del text refós de la Modificació puntual del POUM per alteració de les tipologies d'usos admesos en les qualificacions de zona industrial del polígon Can Patalina i del sector "Zona industrial nord" PP8.

3. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2022.

4. Resoldre una sol·licitud de la bonificació de l'ICIO corresponent a la llicència d'obres majors per reforma del centre de teràpia ocupació i servei d'inserció situat a Can Patalina.

5. Aprovar la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. a 31.12.2022.

6. Aprovar els models de declaracions d’activitats (incompatibilitats i activitats que proporcionen ingressos econòmics) i de béns patrimonials dels membres electes de l'Ajuntament i si s’escau, quan sigui preceptiu, el personal directiu de l'Ajuntament.

7. Aprovar el model de Conveni i Annex de la delegació parcial de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme per a l’execució de projectes en el marc de la política activa d’ocupació del Programa Treball i Formació convocatòria anticipada per a l’any 2023 de les línies PANP, MG52, DONA, PRGC i TRANS.

8.Aprovar l’actualització del conveni d’adhesió  al sistema central d'adquisicions, formalitzat entre la Comissió central de subministraments i l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

9. Compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al primer trimestre del 2023.

10. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  910/2023 a la  1388/2023.

11. Precs i preguntes.

 

 

Imatge d'avui de la sala de plens de l'Ajuntament
Imatge d'avui de la sala de plens de l'Ajuntament. Foto: AjMalgrat.