El termini per demanar una ajuda per al pagament de l'IBI s'obre demà

Última revisió 31-08-2021 14:31
31/08/2021

La Regidoria de Serveis Econòmics informa que el termini per sol·licitar una ajuda que l’Ajuntament atorga a aquelles persones amb una situació econòmica vulnerable i amb càrregues familiars.  L’ajut que s'atorga correspon a la subvenció equivalent al 60% del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l'habitatge habitual. L'ajut es pot demanar a partir de demà dimecres 1 de setembre i fins al 31 d'octubre.

 

L’import de la subvenció serà equivalent al 60% de la quota líquida del rebut de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual amb el límit de 300 euros. 

Els requisits per poder demanar aquest ajut són els següents:

  • Estar empadronada al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener de 2021.
  • Ser propietari o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
  • Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral de cap altre bé immoble de caràcter urbà en tot el territori nacional. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi per a ús propi i/o un traster (s’aplicarà la subvenció a l’habitatge).
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la resta d’administracions públiques (inclosa la Seguretat Social).
  • Que el conjunt d’ingressos bruts de les persones que convisquin amb l’obligat al pagament no superi les quanties següents:

 

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI x 1,50

2

SMI x 2,00

3

SMI x 2,50

4

SMI x 3,00

5 o més

SMI x 4,00

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)

 

El tràmit es pot fer aquí a partir de demà 1 de setembre.