Aprovat inicialment el pla especial que protegeix l'Espai Mines de Can Palomeres

Última revisió 27-08-2020 14:34
27/08/2020

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment aquest migdia el pla especial de l’Espai Mines de Can Palomeres. El pla, redactat per l’empresa Limonium SL, serveix per desenvolupar la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), feta el 2016 per protegir i posar en valor aquest espai de gran importància des del punt de vista històric, arqueològic, cultural i natural.

La modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal crea una nova clau urbanística, 27-CP, que és protegir l’entorn patrimonial i natural de Can Palomeres, amb consideració de protecció especial, que integra l’espai actualment inclòs a la Xarxa Natura 2000 i l’entorn forestal adjacent amb alts valors naturals. A més, determina com a servei tècnic el pou i la caseta existents a tocar del Rierot de Mas Joer. El POUM també defineix com a equipament els tres edificis d’aquest espai: l’estació de càrrega, la Masia de Can Palomeres i la petita edificació davant de la mina Angelita. A més, la modificació també defineix les característiques de la xarxa de camins dins l’àmbit amb els camins inventariats i els nou camins privats d’ús públic.

Projecte d'adeqüació ambiental i paisatgística 

L'Ajuntament té aprovat el Projecte constructiu per a l’adeqüació ambiental i paisatgística de les Mines de Can Palomeres, redactat per Infraestructures de Catalunya l’any 2015. Aquest projecte preveu un seguit d’actuacions per posar en valor tot aquest patrimoni de Can Palomeres. Algunes d’aquestes actuacions previstes i que es podrien executar quan el pla especial estigui aprovat definitivament seria la recuperació de l’edifici de l’estació de càrrega que passarà a convertir-se en una Aula per a la descoberta de les mines, que segons un projecte redactat per Generalitat, es preveu convertir en un centre de recepció de visitants, generació d’activitats i interpretació del patrimoni miner i de la diversitat de la colònia de ratpenats existent a les mines. També es pot desenvolupar per convertir la petita construcció davant de la Mina Angelita en estació biològica, amb l’objectiu de facilitar, simplement, la tasca de camp dels investigadors que estiguin realitzant estudis sobre fauna i/o flora com, per exemple els quiròpters, en base a tota la varietat de disciplines d’àmbit ecosistèmic així com el canvi global.

Altres accions previstes en el projecte constructiu necessitaran la redacció, aprovació i tramitació d’un projecte específic com el de la Masia de Can Palomeres, en el qual està previst que es converteixi en una estació biològica i crear-hi un espai de recepció de visitants de l’espai natural i patrimonial de Can Palomeres, així com un centre d’interpretació i un centre d’estada i pernoctació per als investigadors.

El pla especial també inclou com ha de ser la gestió de l’espai i dels equipaments: des de la gestió preventiva, passant per la recuperació d’espècies amenaçades, la regulació de l’ús públic i l’aprofitament sostenible forestal. A més, el pla fa un estudi econòmic i financer per poder portar a terme les diferents actuacions.