Ple ordinari del mes d'abril, avui dijous a les 19 h

Última revisió 12-12-2019 10:51
11/04/2019

El ple de l'Ajuntament celebra avui dijous, dia 11, a les set del vespre la sessió ordinària d'aquest mes d'abril.

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 7 de març de 2019.
 2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.
 3. Modificació pressupostaria 3/2019, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
 4. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
 5. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per canviar distribució d'usos del sector PP7 escultor Clarà.
 6. Aprovació provisional de la "Modificació del POUM per reajust de sistemes públics a l'àmbit del CAP Josep Torner i Fors".
 7. Resolució recurs de reposició interposat per Hermanos Alum SL. a l'acord plenari de data 7 de març de 2019, de prorroga del contracte del servei de recollida i transport de residus de Malgrat de Mar.
 8. Aprovació del Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
 9. Modificació de la relació de llocs de treball per adequació del complement específic de diversos llocs.
 10. Aprovació del Programa d'actuació municipal d'Habitatge de Malgrat de Mar 2020-2023.
 11. Aprovació inicial del reglament regulador de l'ús dels edificis i les instal·lacions dels centres educatius públics d'educació infantil de segon cicle i d'educació primària, de titularitat municipal.
 12. Aprovació del Pla local de Joventut 2019-2022.
 13. Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a projectes de Solidaritat i Cooperació.
 14. Moció del GPM CUP ?? PA per instar la redacció d'un protocol d'actuació contra les actituds/agressions/comportaments masclistes/ amb component de gènere en espais públics de Malgrat de Mar.
 15. Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 353 a 673/2019.

 1. Precs i preguntes

Ple ordinari del mes d'abril
Ple ordinari del mes d'abril