L'Ajuntament rescindeix el contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres de remodelació del Passeig Marítim

Última revisió 23-12-2019 12:32
16/12/2019

El govern municipal, format pel PSC i JXCat-Malgrat ens Mou, ha aprovat aquesta tarda en ple extraordinaria urgent resoldre el contracte amb l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas SA, adjudicatària de les obres de remodelació del Passeig Marítim. JXMalgrat ha votat en contra i ERC i CUP s'han abstingut.

Què s'ha fet fins ara?

El 17 de juny es va celebrar la primera reunió amb l'empresa adjudicatària de les obres Rogasa Construccions y Contratas, SAU, i l'empresa encarregada de la direcció d'obres. En aquesta reunió, es demana l'estat actual de l'obra, si s'han produït modificacions i quin impacte econòmic tenen aquestes modificacions. 

La direcció de les obres presenta el passat mes de setembre un informe justificant la necessitat de modificar el contracte perquè han aparegut partides amb nous preus, algunes de les quals ja han estat realitzades. 

S'ha aprovat una modificació del contracte d'obres signat amb Rogasa Construcciones y Contratas, SAU i s'ha instat a l'empresa a acceptar els preus contradictoris que han proposat els serveis tècnics munipals. També s'ha introduït en el càlcul del valor del contracte modificat l'import dels excessos d'amidaments acreditats fins a data d'avui, quantitat que el contractista no accepta.

La discrepància pel que fa a partides de preus contradictoris és de 742.964,28 € i pel que fa a excessos d'amidaments de 147.164,96 €. En ambdós casos sense IVA.

Quina és la situació actual i futura?

El contractista ha presentat un recurs de reposició contra l'acord de modificació del contracte i la proposta és de desestimació del mateix i d'inici de l'expedient de resolució del contracte, obrint la possibilitat d'un posterior recurs contenciós administratiu per la seva part.

El contracte és encara vigent i d'acord amb la legislació el contractista és el responsable del manteniment de les obres i d'impedir el seu deteriorament. El lliurament final a l'administració de les obres correctament executades comporta inel·ludiblement la seva neteja i que estiguin en perfecte estat de servei.

Què passarà amb la fase 1 ?

En l'informe  dels serveis tècnics muncipals es proposa que la direcció de les obres certifiqui l'estat actual dels treballs correctament executats i els que, en el seu cas, no ho estiguessin, amb indicació de les esmenes o rectificacions que pertoquin. Pel que fa a aquestes últimes, serà obligació del contractista reparar-los per tal que un cop que es certifiquin puguin ser abonats. Els que no hagin estat executats, tant de la fase 1 com de la fase 2 podran a posteriori ser objecte d'una nova licitació.

Quan començarà la fase 2?

En el moment en que l'expedient de resolució de contracte es resolgui definitivament es podrà adjudicar les obres pendents d'execució.

La resolució del contracte amb la direcció de les obres no s'ha iniciat.

Ple Municipal
Ple Municipal