Tall de carrer, reserva d'estacionament i/o ocupació de la via pública amb sacs, contenidors d'obres o plataformes elevadores

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Demanar un tall de carrer, una reserva d’estacionament i/o ocupació de la via pública de Malgrat de Mar amb sacs, contenidors d’obres o plataformes elevadores.

Talls de carrer:

Temporada de curs escolar: sempre que la zona restringida sigui una via principal o pròxima a un col·legi,  no es podrà tallar la circulació de vehicles a la via pública en un marge de 15 minuts abans i després dels horaris d’entrada i sortida dels centres.

Temporada d’estiu: els mesos de juliol i agost no s’autoritzaran talls als carrers de màxima circulació de vehicles.

Ocupacions de la via pública:

 • Als carrers de vianants no s’admeten contenidors d’obra, només sacs, excepte prèvia autorització municipal (caldrà adjuntar el document que l’autoritza).
 • De juny a setembre no es podrà ocupar la via pública amb contenidors per obres des del migdia del dissabte fins a les 7h del dilluns següent.

Senyalització del lloc: la Policia Local durà a terme el tall de carrer o la col·locació de la senyalització pertinent un cop rebuda la instància amb el justificant d’haver realitzat el pagament de les taxes municipals.

Reserves d’estacionament de llarga durada: una vegada alliberada la zona reservada, la Policia Local retirarà la senyalització i serà la persona o empresa sol·licitant qui es farà càrrec de delimitar la zona.

S’haurà de realitzar el pagament de les taxes per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports establertes a la vigent Ordenança Fiscal 14.

Quan la sol·licitud sigui denegada aquest tràmit serà gratuït.

Exempts de pagament de taxes segons el tipus de treball a realitzar:

 • Treballs realitzats per les empreses de subministrament de gas, llum, telèfon o aigües.
 • Treballs de pintura i reparació de façanes.
 • Descàrrega de llenya i gasoil.
 • Activitats de càrrega i descàrrega a les zones de vianants amb circulació de vehicles, sempre que no sigui tall i que es facin fora de l’horari permès de 7h a 11h.

El termini d’antelació per presentar instàncies, és de:

 • 6 dies per reserves d’estacionament:
 • 3 dies per talls de carrer i ocupacions de la via pública:

Les sol·licituds de talls de carrer que es rebin amb un temps inferior al permès se’ls aplicarà l’import de la taxa corresponent a un servei d’urgència.

Passos a seguir per demanar el tall d'un carrer o una reserva d'estacionament:

 1. Persona o empresa sol·licitant: presentar la sol·licitud de restricció de la via pública en el registre d’entrada de l’ajuntament.
 2. Policia Local: comunicar a la persona interessada si s’autoritza o es denega el tall de carrer o la reserva d’estacionament, així com l'import i el número d’expedient que haurà de fer constar al justificant de pagament de les taxes.
 3. Persona o empresa sol·licitant: realitzar el pagament de les taxes per qualsevol de les següents vies:
  • Entitat bancària: al número de compte IBAN de “La Caixa”: ES22 2100 3115 51 2200001073 al qual haurà d’indicar el número de l’expedient que la Policia Local li haurà comunicat així com el nom i cognoms de la persona o empresa que la demana. (no qui fa l’ingrés)
  • Policia Local: només es podrà fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.
 4. Persona o empresa sol·licitant: presentar una instància en el registre d’entrada de l’ajuntament informant que el pagament de les taxes s’ha realitzat (adjuntar el justificant de pagament).

Documentació necessària?

 Sol·licitud

En els casos que el tall de carrer o la reserva d'estacionament es demani per realitzar treballs de pintura i reparació de façanes caldrà indicar a la instància el número de la llicència que tingui concedida o el número del registre d'entrada que s'hagués presentat per demanar el permís d'obres o la comunicació prèvia d'obres.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
TelefònicamentTel. 93 765 42 24Horari : Només en cas d'urgènicia
Correu electrònicIniciar el tràmit per correu electrònic. recepciopolicia@ajmalgrat.catL'interessat haurà d'enviar el formulari de restricció per correu electrònic

Preu

Segons Ordenança Fiscal 11 - Sacs i contenidorsordenances fiscals i Ordenança Fiscal 14 - Restriccions de la via pública. Gratuït quan la sol·licitud sigui denegada.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-03-2023 14:45