Sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes

Inscripció de totes aquelles associacions i entitats que, sense afany de lucre i legalment constituïdes, tinguin per objecte la defensa, foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i que tingui el seu domicili al municipi.

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Cultura

Qui el pot demanar?

Tota persona física o jurídica.

Quan es dóna resposta?

Un màxim de 15 dies des de la recepció de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Documentació necessària?

 Full Inscripció Registre Municipal Entitats i Associacions Ciutadanes

 Full dades bancàries

 Còpia dels estatuts reguladors de l'entitat

 Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o a qualsevol altre registre que, pel seu àmbit d'actuació, territorial o material, correspongui o certificació acreditativa d'haver presentat la sol·licitud d

 Còpia NIF de l'entitat

 Acta o certificació de l'última assemblea general de socis, o d'un òrgan equivalent, en què hagi estat escollida la Junta o òrgan de govern en el dia de la inscripció, amb el nom i cognoms, DNI, adreça i el telèfon, en el seu cas, de les persones

 Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sol·licitud, especificant els que siguin residents en el municipi.

 Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.

 Logotip de l'entitat, si en té.

 Programa o memòria anual de les seves activitats i pressupost anual de l'Entitat.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-02-2020 14:53