Sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes

Inscripció de totes aquelles associacions i entitats que, sense afany de lucre i legalment constituïdes, tinguin per objecte la defensa, foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i que tingui el seu domicili al municipi.

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Cultura

Qui el pot demanar?

Tota persona física o jurídica.

Quan es dóna resposta?

Un màxim de 15 dies des de la recepció de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Documentació necessària?

 Estatuts de l'entitat

 Nº d'inscripció Registre General Associacions de la Generalitat o qualsevol altre registre que, pel seu àmbit d'actuació, territorial o material, correspongui o certificació acreditativa d'haver presentat la sol·licitud d'inscripció

 Acta o certificació, d'acord amb l'esmentada normativa, de l'ultima assemblea general de socis, o d'un òrgan equivalent, en què fos escollida la junta directiva.

 El llistat de membres de la junta directiva el dia de la inscripció, amb el detall de noms i cognoms, DNI, els càrrecs que ocupen i contacte d'urgència.

 Seu social, adreça electrònica i telèfon de contacte de l'entitat.

 Codi d'Identificació Fiscal.

 Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sol·licitud.

 Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:05