Llicència d'obres menors: quant hauré de pagar?

Procés per a determinar l’import a pagar.

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

L’import a pagar per a l’atorgament d’una llicència d’obres menors és la suma dels següents tributs:

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
- Taxa per llicències urbanístiques

El procés per a determinar l’import a pagar és el següent:

1) Càlcul de la base imposable:

En funció del tipus d’obra descrit a l’annex 2 de l’ordenança fiscal de l’ICIO, cal multiplicar els metres quadrats, lineals, etc. de l’obra per l’import que fixa aquest quadre. El resultat de fer aquesta operació serà la BASE IMPOSABLE que utilitzarem per al càlcul dels tributs abans esmentats.

2) Càlcul de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a pagar:

L’ordenança fiscal d’aquest impost fixa com a tipus impositiu un 4% de la base imposable calculada al punt anterior.

3) Càlcul de la taxa per llicències urbanístiques:

L’ordenança fiscal que regula aquesta taxa, fixa com a import a pagar el resultant del següent quadre, en funció de la base imposable determinada al punt 1:

EPÍGRAF SEGON.- Obres menors
Obres amb base imposable inferior o igual a 2.250,00 €...........................................32,10
Obres amb base imposable superior a 2.250,00 € fins a 5.000,00 € .........................64,50
Obres amb base imposable superior a 5.000,00 € fins a 15.000,00 € .....................129,00
Obres amb base imposable superior a 15.000,00 €, per cada tram de 7.500,00 € ....82,55

EXEMPLE:

L’import a pagar per una llicència d’obres menors per a fer una obra consistent en la rehabilitació i condicionament d’una cuina de 8 m2, serà de:

1) Base imposable: 6 m2 x 700,00 = 4.200,00 €

2) ICIO: 4.200,00 € x 4% = 168,00 €

3) Taxa llicències urbanístiques = 64,50 €

TOTAL (2+3) = 168,00 + 64,50 = 232,50 €

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Quina documentació es lliura? Sol·licitud normalitzada de llicència d'obres menors


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-10-2019 17:12