Alta en el Padró Municipal d'Habitants

L’empadronament en el padró d’habitants és obligatori per a totes les persones per acreditar la seva residència habitual.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

En tots els casos cal acreditar la identitat i els drets sobre l’habitatge. Si no es pot acreditar es requerirà de les autoritzacions de representació.

Com acredito la identitat?

Amb algun d’aquest documents:

 • DNI, Passaport o NIE, en vigor, no caducats.
 • Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE, en vigor, acompanyat de la denúncia policial de pèrdua i resguard de la sol·licitud de renovació, sempre i quan suposi pròrroga de la validesa.
 • Permís de conduir espanyol, en vigor, acreditant les dades mancants (sexe, nacionalitat i lloc de naixement) amb un altre document vàlid (p.e.: Certificat de naixement).
 • Cèdula d’inscripció per a persones sense nacionalitat (apàtrides).
 • Documents provisionals d’identitat de les persones sol·licitants d’asil. No es consideren vàlids els documents provisionals on s’especifica que està a l’espera de ser o no admesa la petició a tràmit.
 • Documents d’identitat consular i acreditació d’organismes internacionals expedits pel Ministeri d’Assumptes exteriors i Cooperació.
 • Targeta d’identificació de les persones d’altres països de la Unió Europea i el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, si s’escau.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional de persones de la Unió Europea.

Com acredito les drets sobre l’habitatge?

Amb algun d’aquest documents:

 • Escriptura de compravenda (si les dades d’IBI estan actualitzades l’Ajuntament pot consultar-ho amb el consentiment del/la propietari/a i per tant no cal aportar-la).
 • Contracte de lloguer acompanyat de l’últim rebut del pagament del lloguer (amb una antiguitat no superior a tres mesos).
 • Factura d’aigua, llum o gas. (amb una antiguitat no superior a tres mesos).

Com acredito la representació d’identitat o dels drets sobre l’habitatge?

En cas que el propietari o llogater no hi estiguin empadronats i hi hagi alguna altra persona empadronada, aquesta també haurà de signar una altre autorització.

En cas que el domicili estigui a nom d’una societat s’haurà d’aportar els poders que acreditin la representació de la persona que signa l’autorització si no figura com a representant en el contracte del lloguer.

MENORS D’EDAT

Empadronament de menors amb ambdós progenitors/es o família monoparental

 • Acreditació d’identitat de totes les parts. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Acreditació drets sobre l’habitatge.
 • Llibre de família o certificat de naixement del/de la menor.

Empadronament de menors només amb un progenitor

 • Acreditació d’identitat de totes les parts. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Acreditació drets sobre l’habitatge.
 • Llibre de família o certificat de naixement del/de la menor.
 • Permís presencial o Autorització per empadronar a un/a menor signada pel progenitor/a que no s’empadrona. Excepcionalment no es demana l’autorització de l’altre/a progenitor/a si s’aporta algun dels següents documents:
  • Certificat de defunció del/de la progenitor/a.
  • Autorització judicial expressa per efectuar la gestió al padró sense necessitat d’autorització de l’altra part.
  • Resolució judicial ferma on s’atribueix la pàtria potestat en exclusiva.
  • Resolució judicial ferma on s’atribueix la pàtria potestat compartida i la guarda i custòdia en exclusiva acompanyada de la declaració responsable menors amb resolució de guarda custòdia exclusiva marcant-hi el motiu pel qual no es pot aconseguir l’autorització de l’altra part.
  • Conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores i declaració responsable menors sense resolució de guarda custòdia  marcant-hi el motiu pel qual no es pot aconseguir l’autorització de l’altra part.
  • Informe de Serveis Socials del municipi de procedència (si no disposa de cap dels documents anteriors).

Empadronament del menor amb un/a major d’edat que no és cap dels/de les progenitors/es.

 • Acreditació d’identitat de totes les parts. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Acreditació drets sobre l’habitatge.
 • Llibre de família o certificat de naixement del/de la menor.
 • Permís presencial o autoritzacions per empadronar a un/a menor de cada un dels/de les progenitors/es. Excepcionalment en cas que només signi un progenitor:
  • Certificat de defunció del/de la progenitor/a.
  • Autorització judicial expressa per efectuar la gestió al padró sense necessitat d’autorització de l’altra part.
  • Resolució judicial ferma on s’atribueix la pàtria potestat en exclusiva.
  • Resolució judicial ferma on s’atribueix la pàtria potestat compartida i la guarda i custòdia en exclusiva acompanyada de la declaració responsable menors amb resolució de guarda custòdia exclusiva marcant-hi el motiu pel qual no es pot aconseguir l’autorització de l’altra part.
  • Conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores i declaració responsable menors sense resolució de guarda custòdia  marcant-hi el motiu pel qual no es pot aconseguir l’autorització de l’altra part.
  • Informe de Serveis Socials del municipi de procedència (si no disposa de cap dels documents anteriors).

En cas de tutela i/o acolliment per part de l’Administració o persona jurídica:

 • Document d’identificació personal del/de la menor. (Si el menor és menor de 14 anys aportar el DNI si en disposa, a partir de 14 anys és obligatori).
 • Document d’identificació de la persona declarant.
 • Certificat original de la direcció del centre.

Els/Les menors d’edat majors de 16 anys que visquin independentment es podran empadronar sense cap autorització dels seus progenitors.

I si tinc els documents d’identificació personal caducats?

S’accepta DNI o passaport espanyol caducat aportant la sol·licitud de renovació, el NIE caducat s’acceptarà amb la fulla de concessió de la renovació. Ambdós casos no pot fer més de 6 mesos des de la sol·licituds de renovació.

Qui el pot demanar?

Tota persona física que visqui a Malgrat de Mar i sigui major d'edat o representant legal.

Quan es dóna resposta?

- Tràmit presencial: immediat (si la documentació aportada és correcte).
- Sol·licitud electrònica cinc dies laborables (si la documentació aportada és correcte. En cas contrari es farà un requeriment per correu electrònic per a què en deu dies s'aporti la documentació correcte, si no s'aporta no es realitzarà l'empadronament).

Quina documentació es lliura? Volant d'empadronament

Sentit del silenci administratiu? El silenci operarà als tres mesos i és positiu.

Documentació necessària?

 Acreditació de la identitat

 Acreditació dels drets sobre l'habitatge

Quan es pot demanar?

Tot l'any


Canals de tramitació

A qualsevol altre registre que estableixi la legislació vigent. PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2023 13:56