Ajuts individuals de Menjador curs 2023-2024

Ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, pel curs escolar 2023-2024.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social

Qui ho pot demanar?

Els alumnes que reuneixi els següents requisits:

 1. Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 2. No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 3. Fer ús del menjador escolar i que el centre ofereixi aquest servei.
 4. No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme.
 5. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 6. Si s’està escolaritzat en un municipi de fora de la comarca del Maresme, l’ajut s’haurà de sol·licitar en el municipi de l’escola.

Es Comunicarà a les famílies sol·licitants el resultat de l’ajut mitjançant un SMS, al número de mòbil indicat a la sol·licitud (en cas de canvi de número, no es tornarà a enviar el missatge)

Si no es compleixen tots els requisits, o  la sol·licitud no conté totes les dades i la documentació necessària serà desestimada. Art. 4 Bases reguladores de la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar

Documentació a aportar

 • Full de sol·licitud per a les famílies (Hoja de solicitud para las familiar) emplenat i signat pel sol·licitant (es imprescindible emplenar totes les dades del qüestionari per acreditar la situació familiar). Una única sol·licitud per unitat familiar.
 • Fotocòpia del  DNI, NIE o NIF provisional de tots els membres de la unitat familiar, si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci, en cas de que un dels membres ja no convisqui al domicili familiar però continuï empadronat.
 • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
 • Documentació complementaria per acreditar la situació econòmica de l’any 2022:
  • Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius (no cotitzen a Hisenda-Renda):
   • SOVI
   • RAI
   • LISMI
   • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat i invalidesa
   • LAPAD: Prestacions Llei dependència
   • Prestació per fill a càrrec
   • Prestacions a favor de familiars
   • Pensions per decisions judicials
   • Treballs no declarats

On s’ha d’adreçar el ciutadà per fer la gestió

L’imprès de sol·licitud completament emplenat i degudament signat  i la documentació requerida es presentarà preferentment de manera telemàtica al registre d’entrada de l’Ajuntament. En cas de no disposar de mitjans per fer-ho s’haurà de demanar cita prèvia per tal de presentar-ho presencialment a l’OAC de l’Ajuntament o  a l’Àrea de Serveis a la Persona.

El formulari específic (Model CCM1) està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Malgrat de Mar www.ajmalgrat.cat, sent responsable el signant de les manifestacions que s’hi efectuïn així com de la validesa i veracitat de la documentació presentada.

Preguntes més freqüents

 • Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca? Es presenta una única sol·licitud per unitat familiar on constaran tots el menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
 • Què es considera unitat familiar? La formada pel pare, mare i/o tutors, avis, germans menors de 25 o majors d’aquesta edat si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial que convisquin al domicili familiar i en depenguin econòmicament, i en cas de divorci el nou cònjuge o parella de fet.
 • Què es l’IDALU? Es el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat Departament d’Ensenyament per a tots el alumnes matriculats en centres eductius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya (S’ha de demanar a l’escola on s’està matriculat)
 • Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca? l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Convocatòria fora de termini:

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds al febrer de 2024, només es podrà demanar l’ajut en els següents casos:

 1. Alumnes nouvinguts a la comarca: noves incorporacions i noves matricules
 2. Alumnes amb situacions sobrevingudes: quan la situació econòmica familiar s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada pels serveis socials
 3. Casos detectats pels centres escolars: En el cas que un centre escolar detecti que hi ha un alumne que no va tramitar la sol·licitud d’ajut de menjador, però que presenta una situació vulnerable, farà arribar el model CCM5 als serveis socials municipals, perquè aquests facin la corresponent valoració de la situació i tramitar la sol·licitud de l’ajut, si s’escau.

Quan es dóna resposta?

Al llarg del curs escolar 2023-2024

Sentit del silenci administratiu : No atorgada

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Presentació sol·licituds del 22 de maig al 9 de juny


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-08-2023 13:08