Sol·licitud de subvencions específiques dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals per a l'any 2022 (Acció Social i Ciutadania, Educació, Esports, Cultura, Salut Comunitària)

Es un ajut o suport econòmic per entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ( a excepció de les entitats de l’àmbit de serveis socials i sanitàries), per a la realització d’una activitat concreta o un projecte anual d’activitats en benefici de la població de Malgrat de Mar.

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Serveis Personals

Un cop atorgada la subvenció quan es pot presentar l’acceptació de l’import concedit?

Segons l’article 17.1 de les Bases reguladores generals, si en el transcurs de 10 dies hàbils des de la notificació o publicació de la resolució de la concessió, el beneficiari no presenta objeccions, la subvenció i les seves condicions s’entendran acceptades tàcitament.

Com es pot justificar la subvenció objecte de la sol·licitud?

Amb factures, minutes i altres documents acreditatius de la despesa efectuada. Si es per l’activitat general de l’entitat amb memòria de l’activitat anual i els seus comptes corresponents a l’exercici que es subvenciona.

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de subvenció?

Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Qui el pot demanar?

Totes aquelles entitats que compleixin els requisits de les Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals i de les Bases reguladores generals de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per l'any 2022

Quan es dóna resposta?

Dos mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quina documentació es lliura? Rebut de la sol·licitud registrada
Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

De l'1 al 31 de juliol de 2022, per les subvencions dels àmbits d'Acció Social, Educació, Cultura i Salut Comunitària.
Del 15 de setembre al 31 d'octubre, per les subvencions de l'àmbit d'Esports.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Tota la documentació ha d'estar degudament emplenada i signada
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2022 15:00