Ajuts per l'adquisició de llibres escolars en paper i en format digital, d'Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al curs 2023-2024

Son ajuts econòmics destinats a  les famílies per minorar el cost per l’adquisició dels llibres escolars en paper i en format digital per seguir el curs escolar d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d'Acció Social i Ciutadania

Són objecte de l’ajut les famílies que es troben amb insuficiència d’ingressos i/o situació econòmica precària.

L’objectiu és, donar suport a famílies amb menors a càrrec amb situació econòmica precària, per garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació i actuar com a element compensador de les desigualtats personals, socials i econòmiques de les famílies.

Qui el pot demanar?

Les famílies que compleixin els següents requisits:

 1. Estar empadronades al municipi de Malgrat de Mar.
 2. Els menors d’aquestes famílies, que cursin estudis d’ensenyaments obligatoris.
 3. Estar matriculat a una escola de Malgrat de Mar pel curs 2023-2024. Excepte aquells en que la plaça sigui atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per Necessitats Educatives Especials.
 4. El saldo bancari de la unitat familiar a dia 24 de cada mes de l’any de la convocatòria,  ha de ser inferior a :
 •             Família amb un infant:   1.000,00€
 •             Família amb 2 infants:   1.500,00€
 •             Família amb 3 infants:   2.000,00€
 •             Família amb 4 infants:   2.500,00€

Si el superen l’import indicat, no es valorarà la documentació  i es denegarà l’ajut.

 1. Presentar la sol·licitud en el termini i  forma establert en la convocatòria  anual, mitjançant el formulari disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat  de Mar (www.ajmalgrat.cat).
 2. Poden optar a aquests ajuts les famílies amb ingressos insuficients, que no superin uns ingressos mensuals màxims de:

Unitat familiar                                             Ingressos mensuals   

Un adult i un infant menor de 16 anys                  1.070,59 €

Un adult i dos infants                                          1.317,65 €

Un adult i tres infants                                          1.564,69 €

Dos adults i un infant                                          1.482,35 €

Dos adults i dos infants                                       1.729,41 €

Dos adults i tres infants                                      1.976,45 €

Tres adults i un infant                                          1.894,11 €

Tres adults i dos infants                                       2.141,17 €

Tres adults i tres infants                                       2.388,21 €

Documentació a aportar

Per acreditar la situació econòmica, es requerirà la documentació econòmica referent a tots els membres de la unitat familiar:

 • Presentar la sol·licitud amb la declaració responsable i autorització consulta dades, en el termini i  forma establert en la convocatòria mitjançant el formulari penjat a la web.
 • Copia dels saldos i moviments de tots els comptes bancaris que disposi la unitat familiar des de gener de 2023. NO S'ADMETRAN COM A TAL LES CAPTURES DE PANTALLA DEL MÒBIL.
 • En cas d’estar treballant, o haver treballat els darrers mesos en feines esporàdiques declaració responsable d’ingressos.
 • Justificant de compra i pagament dels llibres escolars (factura, rebut desglossat, comprovant de pagament, ....).
 • Document de tercers (domiciliació bancària).
 • En el cas que els progenitors estiguin separats i empadronats en el mateix domicili cal presentar sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió.

L´Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que cregui convenient per valorar la sol·licitud.

Justificació dels ajuts

La documentació justificativa de la compra dels llibres s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud de l’ajut.

TOTA SOL·LICITUD QUE NO PORTI LA JUSTIFICACIÓ DE LA COMPRA DE LLIBRES SERÀ DESESTIMADA

Alumnes nouvinguts (son els que no tenen plaça atorgada en el moment de la convocatòria)

 • Presentació de sol·licituds: des de l’atorgament de plaça escolar fins el 28 de febrer de 2024
 • Justificació: han de presentar la documentació justificativa juntament amb la sol·licitud.

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió

La sol·licitud es faran mitjançant formulari específic disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat de Mar (www.ajmalgrat.cat) amb la declaració responsable degudament emplenada i signada. És imprescindible que adjuntin la documentació acreditativa de la seva situació.

La sol·licitud de l’ajut es realitzarà preferentment de manera telemàtica al registre d’entrada de l’ajuntament. En cas de no disposar de mitjans per fer-ho s’haurà de demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o a  l’Àrea de Serveis a la Persona  per presentar-la. En tot cas la instància vindrà acompanyada de la documentació a que es fa referència en el punt 5 de les Bases d’ajuts per l’adquisició de llibres escolars, així com del justificant de compra dels llibres i del document de tercers.

Preguntes més freqüents

 • Pot presentar la documentació per a la sol·licitud algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena? Si, sempre que l’imprès estigui signat pel pare, mare o tutor legal
 • Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca? Es presenta una sol·licitud per a tots els infants de la unitat familiar.
 • Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca? A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Quan es dóna resposta?

La Resolució, s'emetrà en un període no superior als dos mesos des de la data finalització del termini de presentació de sol·licituds
La resolució es notificarà electrònicament a les famílies que ho hagin sol·licitat.

Sentit del silenci administratiu : La manca de resolució dins el termini esmentat produirà efectes desestimatoris

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Presentació sol·licituds del 7 d'agost al 8 de setembre de 2023. Els alumnes nouvinguts poden fer la seva sol·licitud des del moment en els que se'ls assigna escola fins el 28 de febrer de 2024


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
És imprescindible que adjuntin la documentació acreditativa de la seva situació.

Preu

Cap cost

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-09-2023 08:33