Ajuts per l'adquisició de llibres escolars en paper i en format digital, d'Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per al curs 2022-2023

Son ajuts econòmics destinats a  les famílies per minorar el cost per l’adquisició dels llibres escolars en paper i en format digital per seguir el curs escolar d’Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d'Acció Social i Ciutadania

Són objecte de l’ajut les famílies que es troben amb insuficiència d’ingressos i/o situació econòmica precària.

L’objectiu és, donar suport a famílies amb menors a càrrec amb situació econòmica precària, per garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la no discriminació i actuar com a element compensador de les desigualtats personals, socials i econòmiques de les famílies.

Qui el pot demanar?

Les famílies que compleixin els següents requisits:

 1. Estar empadronades al municipi de Malgrat de Mar.
 2. Els menors d’aquestes famílies, que cursin estudis d’ensenyaments obligatoris.
 3. Estar matriculat a una escola de Malgrat de Mar pel curs 2022-2023. Excepte aquells en que la plaça sigui atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per Necessitats Educatives Especials.
 4. El saldo bancari de la unitat familiar a dia 24 de cada mes de l’any de la convocatòria,  ha de ser inferior a :
 •             Família amb un infant:   1.000,00€
 •             Família amb 2 infants:   1.500,00€
 •             Família amb 3 infants:   2.000,00€
 •             Família amb 4 infants:   2.500,00€

Si el superen l’import indicat, no es valorarà la documentació  i es denegarà l’ajut.

 1. Presentar la sol·licitud en el termini i  forma establert en la convocatòria  anual, mitjançant el formulari disponible a la web de l’Ajuntament de Malgrat  de Mar (www.ajmalgrat.cat).
 2. Poden optar a aquests ajuts les famílies amb ingressos insuficients ja sigui perquè han perdut la feina, que tenen dificultat per accedir oferta laboral,  o han vist reduïdes les seves possibilitats d’aconseguir un lloc de treball donada la situació de paràlisi econòmica en general. Poden optar les famílies que no superin uns ingressos mensuals màxims de:

Unitat familiar                                             Ingressos mensuals   

Un adult i un infant menor de 16 anys      1.070,59 €

Un adult i dos infants                                          1.317,65 €

Un adult i tres infants                                          1.564,69 €

Dos adults i un infant                                          1.482,35 €

Dos adults i dos infants                                      1.729,41 €

Dos adults i tres infants                                      1.976,45 €

Tres adults i un infant                                          1.894,11 €

Tres adults i dos infants                                      2.141,17 €

Tres adults i tres infants                                     2.388,21 €

Documentació a aportar

Per acreditar la situació econòmica, es requerirà la documentació econòmica referent a tots els membres de la unitat familiar:

 • Presentar la sol·licitud amb la declaració responsable i autorització consulta dades, en el termini i  forma establert en la convocatòria mitjançant el formulari penjat a la web.
 • En el cas que els progenitors estiguin separats i empadronats en el mateix domicili cal presentar sentència de separació i conveni regulador on figuri la resolució sobre la custòdia i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió.
 • Fotocopia dels saldos i moviments de tots els comptes bancaris que disposi la unitat familiar des de gener de 2022. NO S'ADMETRAN COM A TAL LES CAPTURES DE PANTALLA DEL MÒBIL.
 • Fotocòpia de les 6 darreres nòmines.
 • En cas de treballadors autònoms, declaració trimestral d’hisenda
 • En cas d’estar treballant, o haver treballat els darrers mesos en feines esporàdiques declaració responsable d’ingressos.

En cas, que no presenti el full d’autorització degudament marcat i signat, haurà d’aportar tota la documentació corresponent a l’apartat de documentació per a ser valorada la seva sol·licitud.

L´Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que cregui convenient per valorar la sol·licitud.

Justificació dels ajuts

Per tal de poder rebre l’ajut econòmic atorgat, cal presentar el comprovant de compra i pagament dels llibres corresponents al curs 2022-2023.

El termini per a la justificació dels ajuts es del 31 d’octubre de 2022.

Alumnes nouvinguts (son els que no tenen plaça atorgada en el moment de la convocatòria)

 • Presentació de sol·licituds: des de l’atorgament de plaça escolar fins el 28 de febrer de 2023
 • Justificació: 15 dies des de la notificació de l’atorgament de l’ajut.

Preguntes més freqüents

 • Pot presentar la documentació per a la sol·licitud algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena? Si, sempre que l’imprès estigui signat pel pare, mare o tutor legal
 • Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca? Es presenta una sol·licitud per a tots els infants de la unitat familiar.
 • Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca? A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Altra informació

L’import dels ajuts s’abonaran:

 • A les escoles/AMPA i llibreries que realitzin la venda dels llibres. L’abonament es realitzarà prèvia presentació de la factura al registre telemàtic de l’Ajuntament.
 • A les famílies que ho sol·licitin, en aquest cas s’haurà de presentar justificant de la compra i pagament dels llibres i el document a tercers de l’Ajuntament, pel registre d’entrada telemàtic i/o presencial, prèvia cita si ho fa presencialment dins del termini establert per a la justificació dels ajuts.

Quan es dóna resposta?

La Resolució, s'emetrà en un període no superior als dos mesos des de la data finalització del termini de presentació de sol·licituds.
La resolució es notificarà electrònicament a les famílies que ho hagin sol·licitat.

Sentit del silenci administratiu : La manca de resolució dins el termini esmentat produirà efectes desestimatoris.

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

De l'11 al 29 de juliol de 2022


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
És imprescindible que adjuntin la documentació acreditativa de la seva situació.

Preu

Cap cost

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-07-2022 08:16