Ajuts individuals de Menjador curs 2021-2022

Ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, pel curs escolar 2021-2022.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

En cas d’usuaris nouvinguts que no haguessin realitzat la sol·licitud en el seu municipi d’origen, es pot sol·licitar al llarg del curs 2021/2022.

Qui ho pot demanar?

Els alumnes que reuneixi els següents requisits:

 1. Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 2. No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 3. Fer ús del menjador escolar i que el centre ofereixi aquest servei.
 4. No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria  del Consell Comarcal del Maresme.
 5. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 6. Si s’està escolaritzat en un municipi de fora de la comarca del Maresme, l’ajut s’haurà de sol·licitar en el municipi de l’escola.

Si no es compleixen tots els requisits, o  la sol·licitud no conté totes les dades i la documentació necessària serà desestimada. Art. 4.1 Convocatòria inicial de les bases reguladores de la convocatòria

Documentació a aportar

 • Model CCM1 emplenat i signat pel sol·licitant (es imprescindible emplenar totes les dades del qüestionari per acreditar la situació familiar). Una única sol·licitud per unitat familiar.
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar, si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci, en cas de que un dels membres ja no convisqui al domicili familiar però continuï empadronat.
 • Documentació complementaria per acreditar la situació econòmica de l’any 2020:
  • Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius (no cotitzen a Hisenda-Renda):
  • Renda Garantida de Ciutadania
  • SOVI
  • RAI
  • LISMI
  • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat i invalidesa
  • LAPAD: Prestacions Llei dependència
  • Prestació per fill a càrrec
  • Prestacions a favor de familiars
  • Pensions per decisions judicials

El Departament d’Ensenyament consultarà a Hisenda per l’obtenció dels ingressos contributius de l’any 2020.

On s’ha d’adreçar el ciutadà per fer la gestió

La sol·licitud emplenada i la documentació requerida es presentarà preferentment de manera telemàtica al registre d’entrada de l’Ajuntament. En cas de no disposar de mitjans per fer-ho s’haurà de demanar cita prèvia a l’Àrea de Serveis a la Persona per presentar-la.

El formulari específic està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Malgrat de Mar www.ajmalgrat.cat, sent responsable el signant de les manifestacions que s’hi efectuïn així com de la validesa i veracitat de la documentació presentada.

Preguntes més freqüents

 • Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca? Es presenta una única sol·licitud per unitat familiar on constaran tots el menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.
 • Què es considera unitat familiar? La formada pel pare, mare i/o tutors, avis, germans menors de 25 o majors d’aquesta edat si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial que convisquin al domicili familiar i en depenguin econòmicament, i en cas de divorci el nou cònjuge o parella de fet.
 • Què es l’IDALU? Es el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat Departament d’Ensenyament per a tots el alumnes matriculats en centres eductius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya (S’ha de demanar a l’escola on s’està matriculat)
 • Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca? l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.
 • Si no tinc plaça escolar atorgada, puc demanar la beca? Si no es te plaça atorgada per ser alumne preinscrit a P3 o per canvi de centre escola, es pot demanar igualment la beca, indicant el centre escolar que s’ha demanat en primera opció. En el cas que s’atorgui plaça en un altre centre escolar, caldrà comunicar-ho als serveis socials el mes aviat possible per evitar endarreriments en l’atorgament de l’ajut.

Quan es dóna resposta?

Al llarg del curs escolar 2021-2022

Sentit del silenci administratiu : No atorgada

Quan es pot demanar?

Presentació sol·licituds del 3 de maig al 21 de maig


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Presentació sol·licituds del 3 de maig al 21 de maig
Documentació a adjuntar: detallada en l'apartat de documentació necessària.

Manual d'ajuda per les sol·licituds d'ajuts de menjador (Ordinador i Idcat)

Manual d'ajuda per les sol·licituds d'ajuts de menjador (Mòbil i Idcat)

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-08-2021 14:53