Ajuda a persones amb escassa capacitat econòmica (subvenció IBI)

Ajuda que l’Ajuntament atorga a aquelles persones amb una situació econòmica vulnerable i amb càrregues familiars.

Òrgan administratiu responsable: Gestió Tributària

Qui ho pot demanar:

Podran gaudir d’aquesta ajuda les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

 • Estar empadronada al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener de 2020.
 • Ser propietari o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
 • Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral de cap altre bé immoble de caràcter urbà en tot el territori nacional. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi per a ús propi i/o un traster (s’aplicarà la subvenció a l’habitatge).
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la resta d’administracions públiques (inclosa la Seguretat Social).
 • Que el conjunt d’ingressos bruts de les persones que convisquin amb l’obligat al pagament no superi les quanties següents:

 

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI x 1,50

2

SMI x 2,00

3

SMI x 2,50

4

SMI x 3,00

5 o més

SMI x 4,00

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)

 

Quina és la quantia de l’ajuda?

L’import de la subvenció serà equivalent al 60% de la quota líquida del rebut de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual amb el límit de 300,00 €. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries de la convocatòria corresponent d’aquesta subvenció.

Documentació a aportar?

 • Instància de la subvenció.
 • Declaració responsable:
  • Que l’habitatge habitual és el que es consigna a la sol·licitud
  • D’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions
  • Que totes les dades que consten a la sol·licitud són certes
 • Autorització expressa de tots els convivents per a què l’Ajuntament comprovi les dades de la sol·licitud i el compliment dels requisits per atorgar l’ajut.
 • En cas de no estar obligat a presentar Declaració de l’IRPF, caldrà aportar la següent documentació:
  • Pensionistes o jubilats/des:
   • Revalorització de pensions de l’any actual o certificat de l’INSS de les pensions que perceben. Si constés que perceben altres pensions, també hauran d’acreditar-les.
  • Persones desocupades:
   • Documentació acreditativa de la prestació per desocupació que perceben o justificant d’haver exhaurit la prestació.
  • Persones amb capacitat econòmica escassa:
   • Si no perceben cap ingrés, certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
   • Si són treballadors/es assalariats/des, el full de salari corresponent al darrer mes.
   • Si són treballadors/es autònom/es, document del darrer pagament fraccionat de l’IRPF.
 • Full de sol·licitud de transferència bancària per poder fer efectiu el pagament de l’ajut. NO cal aportar nova documentació bancària:
  • Si la persona sol·licitant ja ha estat beneficiària d’aquest ajut en convocatòries anteriors i no vol modificar el compte que havia designat.
  • Si s’autoritza el pagament de l’ajut al compte on està domiciliat el pagament de l’IBI.
  • En la resta de casos, cal aportar l’original del model adjunt, signat per la persona interessada o pel representant legal, juntament amb el certificat de titularitat del compte o una fotocòpia de la llibreta o d’un extracte bancari.
 • Fotocòpia de l’acreditació legal de discapacitat, en cas que n’hi hagi.

Quina documentació es lliura?

Rebut de registre d’entrada

Termini de resolució?

2 mesos a partir de la finalització del termini

Sentit del silenci administratiu?

Negatiu

Quan es pot demanar?

Del 10/07/2020 al 31/10/2020


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-10-2020 11:23