Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic

Comunicar l'inici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic. L'habitatge d'ús turístic és l'habitatge cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

Qui el pot demanar?

El propietari o llur representant. Si la comercialització de l'habitatge la gestiona un intermediari, també haurà de constar la seva signatura en la comunicació. Si el propietari atorga representació per donar d'alta l'activitat a l'intermediari, aquesta persona signarà als 2 llocs.

Quan es dóna resposta?

Un cop presentada la comunicació degudament formalitzada i acompanyada de la documentació preceptiva, la persona interessada resta habilitada per l'exercici de l'activitat descrita des del dia de la presentació i faculta a l'administració per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Documentació necessària?



Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web el model de comunicació signat.

Preu

El que indiquin les ordenandes fiscals.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2021 11:34