2019. TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a d'Educació per concurs-oposició i torn promoció interna.

Termini per a la presentació d'instàncies: del 29.02.2020 a 19.03.2020