Sol·licitud de subvencions específiques dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals per a l'any 2021 (Acció Social i Ciutadania, Educació, Esports, Cultura, Salut Comunitària)

És un ajut o suport econòmic per a entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a la realització d’una activitat concreta o projecte anual d’activitats.

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Serveis Personals

Qui pot sol·licitar la subvenció?

Podran sol·licitar subvencions les persones físiques, les entitats i associacions que estiguin inscrites i actualitzades les dades en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Organismes públics o privats, sense ànim de lucre, legalment constituïdes dins de l'àmbit del terme municipal. També podran sol·licitar subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica del mateix àmbit, nomenant, en aquest cas, un representant o apoderat únic de l'agrupació.

Així mateix, podran demanar subvenció en matèria de Serveis Socials, en matèria de comerç i l’emprenedoria, les persones físiques o jurídiques en els termes i/o requisits o de la convocatòria pel seu atorgament, recollides en els seus criteris específics, un cop redactats a l’efecte

Un cop atorgada la subvenció quan es pot presentar l’acceptació de l’import concedit?

El termini de presentació de l’acceptació és de deu dies hàbils des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.

Com es pot justificar la subvenció objecte de la sol·licitud?

Amb factures, minutes i altres documents acreditatius de la despesa efectuada, en la que la suma dels seus imports sigui la de l’import atorgat.

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de subvenció?

Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Qui el pot demanar?

Totes aquelles entitats que compleixin els requisits de les Bases reguladores específiques de subvencions dels àmbits de l'Àrea de Serveis Personals i de les Bases reguladores generals de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l'any 2021.

Quan es dóna resposta?

El termini de resolució màxim serà de dos mesos des de la data de presentació de sol·licituds.
Quina documentació es lliura? Còpia de la sol·licitud registrada
Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Del 14 de juny al 9 de juliol de 2021, per les subvencions dels àmbits d'Acció Social i Ciutadania, Educació, Cultura, Salut Comunitària.
Del 15 de setembre al 30 d'octubre de 2021, per les subvencions de l'àmbit d'Esports


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Tota la documentació ha d'estar degudament emplenada i signada

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-12-2021 08:39