Sol·licitud de subvencions en matèria de solidaritat i cooperació per a l'exercici 2021

L’objecte de la present convocatòria és l’atorgament de subvencions destinades a projectes de solidaritat, cooperació internacional i co-desenvolupament que s’avinguin amb les finalitats del Consell de Solidaritat de Malgrat de Mar.

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Qualitat de Vida

Qui ho pot demanar?

Poden presentar projectes a aquesta convocatòria les associacions que acreditin:

a) Ser persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes.

b) Tenir seu social o delegació al municipi de Malgrat de Mar.

c) Participar de forma activa en l’òrgan del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Malgrat de Mar.

d) Estar constituïdes com a mínim un any natural abans de l’inici del període de la tramitació de la sol·licitud.

e) Tenir entre els seus objectius (d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores),

f) finalitats coincidents amb els objectius de l’òrgan del Consell Municipal de Solidaritat de Malgrat de Mar.

g) Que sense tenir com a finalitat la solidaritat i cooperació, presentin a la convocatòria projectes específics en aquest àmbit.

h) Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament.

i) Que tinguin experiència prèvia de treball en l’àmbit de la solidaritat i de la cooperació internacional.

j) Que presentin la sol·licitud de subvenció en el termini i la forma proposada.

k) En el supòsit que es tracti d’una agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta, però s’haurà de designar una entitat principal i gestora del projecte i presentar un conveni entre les dues entitats.
 • L’organització designada com a principal i gestora, serà plenament responsable del projecte davant l’Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes en aquestes Bases.

Documentació a aportar:

a) Instància en què se sol·liciti la subvenció així com el seu pagament per avançat

b) En la mateixa sol·licitud de subvenció es farà constar:

 1. Dades bàsiques del projecte o acció.
 2. Dades de l’entitat sol·licitant.
 3. Antecedents, context i justificació del projecte.
 4. Persones destinatàries (població subjecte, participants) i grau de participació.
 5. Objectius i resultats esperats.
 6. Descripció del projecte per al qual es demana subvenció: activitats, metodologia utilitzada i cronograma.
 7. Activitats de sensibilització a Malgrat de Mar.
 8. Continuïtat del projecte.
 9. Pressupost total, que ha de recollir els punts següents: previsió econòmica completa i detallada de l’activitat per la qual se sol·licita l’ajut, en la que consti tant les despeses com els ingressos, quantia de l’ajut que se sol·licita i detall de finançament previstes.
 10. La metodologia i participants de l’avaluació.

c) Annexos:

 1. Dades bancàries del compte en el qual, si és subvencionada l’activitat proposada, es podrà transferir l’import de la subvenció, si no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb anterioritat o si es modifica el compte bancari.
 2. Declaració del president/presidenta:
  • Acord de sol·licitud de subvenció per a projectes de solidaritat i cooperació a l’Ajuntament.
  • Acord de sol·licitar el pagament per avançat.
  • Acceptació de les bases.
  • Compromís de posar el logotip de l’Ajuntament a tota la documentació gràfica generada per a l’activitat on hi consti la col·laboració o suport de l’Ajuntament.
  • Designació de la persona autoritzada per formalitzar la sol·licitud de subvenció.
  • Declaració d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.
  • Document de consentiment per a què l’Ajuntament de Malgrat de Mar pugui comprovar per mitjans electrònics el compliment per part del sol·licitant de les seves obligacions amb Hisenda i Seguretat Social. En cas que el sol·licitant denegui el consentiment per a la consulta d’aquesta informació, haurà d’aportar els corresponents certificats en format paper, una vegada concedida i notificada la subvenció.

d) Altres documents:

 1. Breu memòria de les activitats realitzades per l’entitat sobre sensibilització així com la seva vinculació amb la ciutat de Malgrat de Mar (màxim 3 pàgines).

En cas que manqui qualsevol d’aquests documents, l’entitat tindrà un període de 10 dies per a presentar-lo, previ avís de la Regidoria de Solidaritat de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la data límit del termini de presentació de sol·licituds.

Sentit del silenci administratiu?
Negatiu

Quan es pot demanar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPB, i restarà obert durant trenta dies naturals.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-12-2021 09:01