Sol·licitud de subvenció per a les activitats de Malgrat de Mar dedicades a l'oci nocturn afectades per la crisi de la COVID-19

En l’actual situació, es fa del tot necessari disposar d’instruments per a donar ajuda a aquest col·lectiu que s’ha vist afectats de ple per la crisi que ha generat el COVID-19.

L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica en el nostre municipi, atorgant liquiditat a aquest col·lectiu, per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials, el manteniment de l’activitat i amortir la reducció dràstica d’ingressos que han patit.

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva. El criteri de concessió serà per l’estricte ordre d’entrada per Registre de les sol·licituds, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Documentació a aportar

Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el models normalitzats disponibles a la web de l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament exclusivament de forma telemàtica, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú. 

Caldrà presentar:

- Declaració jurada

- Còpia del NIF o CIF del titular de l’activitat

- Contracte de lloguer o escriptures de propietat de la finca on es desenvolupa l’activitat

- Fitxa d’alta de creditor, en el cas de primera petició, o en cas de modificació de dades, amb el compte corrent on fer l’ingrés, d’acord amb el model normalitzat

- Documentació acreditativa de les despeses subvencionables esmentades a l’apartat e) d’aquestes bases:

  • Se subvencionarà la despesa de l’activitat que es justifiqui amb factures de subministraments, nòmines de treballadors (mitjançant presentació del TC-2), justificants de pagament de lloguers, o altres despeses sempre que estiguin degudament acreditades mitjançant rebut bancari. L'IVAtindrà la consideració de despesa subvencionable només quan no sigui susceptible de recuperació o compensació. Les despeses presentades han de correspondre al període de l’1 de gener de 2021 al 20 d’agost de 2021 (data de vigència de les actuals mesures decretades, que comporten el tancament de les activitats relacionades amb l’oci nocturn).
  • S’atorgarà una única ajuda per activitat autoritzada, amb independència de que estigui donat d’alta en més d’un epígraf.

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació de les bases generals i aquesta convocatòria. Així mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l’autorització a l’Ajuntament per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de l’Administració tributària previ a l’atorgament i al pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de la persona sol·licitant.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar la informació, s’emplaçarà al sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Preguntes més freqüents

Quin import té la subvenció?

La quantia de la subvenció atorgada s’estableix en un import únic i màxim de 1.000€, per llicència municipal concedida. Aquest import es concedirà en la seva totalitat, sempre i quan es justifiqui l’import correctament. En cas contrari, l’import a pagar serà proporcional a la justificació. En qualsevol cas, sempre i quan es compleixin tots els requisits indicats al punt b), les subvencions tindran un import mínim de 500€.

On es pot trobar més informació

Per a més informació es pot contactar amb el departament de Promoció del Municipi al carrer de Mar, 61 o al telèfon 93 765 56 42

Qui el pot demanar?

Tindran dret a sol·licitar la subvenció els titulars, a efectes de la matrícula de l'IAE, de les activitats econòmiques del sector de l'oci nocturn que estiguin donades d'alta al Registre d'Activitats Municipal, com a bars musicals, sales de festa o discoteques.
Tanmateix hauran de complir els requisits següents:
- Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni ser deutors en cap concepte de la hisenda municipal, i han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l'AEAT i la Tresoreria de la Seguretat Social.
- Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment.
- L'activitat haurà d'haver estat d'alta a la matrícula fiscal de l'IAE o als epígrafs del CCAE corresponents, des d'abans del 14 de març de 2020 i durant l'exercici 2021.
- El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant el model normalitzat de declaració responsable que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la fi del termini de presentació d'instàncies.

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

A partir del 9 de novembre de 2021 i fins al 30 de novembre de 2021


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-12-2021 08:48