Subvenció per a les activitats del sector turístic dedicades al servei d'allotjament del municipi de Malgrat de Mar afectades per la crisis del COVID-19

Òrgan administratiu responsable: Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi

En l’actual situació, es fa del tot necessari disposar d’instruments per a donar ajuda a aquest col·lectiu que s’ha vist afectats de ple per la crisi que ha generat el COVID-19. 

L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica en el nostre municipi, atorgant liquiditat a aquest col·lectiu, per a contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials, el manteniment de l’activitat i amortir la reducció dràstica d’ingressos que han patit. 

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva. El criteri de concessió serà per l’estricte ordre d’entrada per Registre de les sol·licituds, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Qui ho pot demanar?

Tindran dret a sol·licitar la subvenció els titulars, a efectes de la matrícula de l’IAE, de les activitats econòmiques del sector turístic d’allotjament que estiguin donades d’alta al Registre d’Activitats Municipal, com a càmpings i hotels.

Tanmateix hauran de complir els requisits següents:

  • Els beneficiaris no poden estar afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, ni ser deutors en cap concepte de la hisenda municipal, i han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT i la Tresoreria de la Seguretat Social.
  • Serà requisit necessari per obtenir la subvenció que l'activitat econòmica hagi obtingut la corresponent llicència d'activitats de l'Ajuntament o hagi presentat la comunicació o declaració responsable i no tingui requeriments pendents de compliment.
  • L’activitat haurà d’haver estat d’alta a la matrícula fiscal de l’IAE durant el termini d’estat d’alarma.
  • El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant el model normalitzat de declaració responsable que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així se sol·liciti. 

Les sol·licituds es presentaran, mitjançant el models normalitzats disponibles a la web de l’Ajuntament, en el registre d’entrada de l’Ajuntament exclusivament de forma telemàtica, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú. 

La presentació de les sol·licituds comporta la plena acceptació de les bases generals i aquesta convocatòria. Així mateix, la presentació de la sol·licitud porta implícita l’autorització a l’Ajuntament per a l’obtenció de certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries directament de l’Administració tributària previ a l’atorgament i al pagament de la subvenció, llevat de manifestació expressa de la persona sol·licitant.

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds o es consideri necessari ampliar la informació, s’emplaçarà al sol·licitant, perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni les mancances o aporti els documents, advertint-lo que, si no ho fa així, es tindrà per desistit de la seva sol·licitud. 

Aquesta línia de subvencions no és compatible amb les següents convocatòries:

  • Subvencions pel sector del comerç local per l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

Per a més informació es pot contactar amb el departament de Desenvolupament Econòmic i Promoció del Municipi al carrer de Mar, 61 o al telèfon 93 765 56 42

(*) Apartat e d'aquestes bases: Se subvencionarà la despesa de l’activitat que es justifiqui amb factures de subministraments, nòmines de treballadors (mitjançant presentació del TC-2), justificants de pagament de lloguers, o altres despeses sempre que estiguin degudament acreditades mitjançant rebut bancari. L'IVA  tindrà la consideració de despesa subvencionable només quan no sigui susceptible de recuperació o compensació. Les despeses presentades han de correspondre al període del 14/03/2020 al 20/06/2020.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per resoldre i notificar el resultat de la convocatòria és de 2 mesos des de la fi del termini de presentació d'instàncies.

Sentit del silenci administratiu: Negatiu

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

A partir del 12 de desembre de 2020 i fins al 30 de desembre de 2020


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-01-2021 08:34