Adjudicació de guinguetes per a les barraques 2022 (2na convocatòria)

Per poder prendre part en el sorteig d'una única guingueta a les Barraques programades pels dies 12, 13 i 14 d'agost, en aquesta segona convocatòria. Cal seguir el tràmit aquí indicat. En el supòsit que cap entitat presenti sol·licitud, o bé, ho faci fora de termini, la Regidoria suspendrà el procés de licitació d'aquesta guingueta.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria de Joventut

Qui el pot demanar?

Podran participar les entitats del municipi sense ànim de lucre que tinguin caràcter juvenil, cultural, social o esportiu. Les entitats interessades han d'estar legalment constituïdes i registrades al Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes de Malgrat de Mar.

Quan es dóna resposta?

El 28 de juny

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 Document de compromís per poder participar a les Barraques de Malgrat

 Justificació de complir els criteris de les bases per l'adjudicació

 Relació de 6 persones responsables de la guingueta designades per l'entitat, per a la realització de les tasques durant els dies de les Barraques. En cap cas una mateixa persona no podrà estar en llistes d'entitats diferents.

 Fotocòpia complerta (davant i darrera) i perfectament llegible dels documents d'identitat vigent d'aquestes 6 persones responsables de la guingueta, designades per l'entitat.

Quan es pot demanar?

Del 20 al 24 de juny a les 14 h


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Taxa consistent en un únic pagament per als dies que duri Barraques de Malgrat. D'acord amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-06-2022 10:33