Obert el termini per demanar l'ajuda de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica

Última revisió 11-10-2023 14:56
11/10/2023

La Regidoria d'Hisenda i Serveis Econòmics informa que el termini per sol·licitar la subvenció per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), adreçada a persones amb escassa capacitat econòmica, és obert fins al 27 d'octubre. El tràmit per demanar aquesta ajuda es pot demanar de manera telemàtica a través de la web municipal i presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

 

La subvenció està adreçada persones que pateixen una situació econòmica vulnerable i amb càrregues familiars. 

L’import de la subvenció serà equivalent al 60% de la quota líquida del rebut de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual amb el límit de 300 euros. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta subvenció. 

 

Els requisits per sol·licitar l'ajuda són:

  • Estar empadronada al domicili objecte de la subvenció abans del dia 1 de gener de 2023.
  • Ser propietari o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figuri com a subjecte passiu de l’IBI.
  • Que els subjectes passius de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut no constin com a titular cadastral de cap altre bé immoble de caràcter urbà en tot el territori nacional. S’exclourà d’aquesta restricció, únicament, la propietat d’una plaça d’aparcament al municipi per a ús propi i/o un traster (s’aplicarà la subvenció a l’habitatge).
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’ajuntament i amb la resta d’administracions públiques (inclosa la Seguretat Social).
  • Que el conjunt d’ingressos bruts de les persones que convisquin amb l’obligat al pagament no superi les quanties següents:

 

Nombre de persones que conviuen a l’habitatge

Ingressos bruts màxims

1

SMI x 1,50

2

SMI x 2,00

3

SMI x 2,50

4

SMI x 3,00

5 o més

SMI x 4,00

Persones discapacitades en l’habitatge

S’incrementarà el coeficient multiplicador del SMI per 1,05 per cadascuna de les persones amb una discapacitat superior al 33%

SMI = Salari mínim interprofessional (14 mensualitats)

 

La sol·licitud es pot tramitar aquí.