Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

 

Documentació a aportar:

Dades personals i administratives.

1. Còpia del certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, carta verda i passaport, vigents en cas de persones estrangeres comunitàries.

2. En el cas que la persona amb discapacitat sol·licitant sigui una persona estrangera no comunitària, còpia de la targeta de resident (TIE) vigent.

3. En el cas dels més petits de 14 anys que no disposin de DNI/NIF, còpia de la targeta d’identificació fiscal (TIF).

4. En el cas que la persona amb discapacitat sigui menor d’edat, també cal aportar, si escau, còpia del NIE de la persona que actua com a tutor o tutora.

 

En el cas que la persona amb discapacitat sigui major d’edat amb incapacitació legal, també cal aportar, si escau:

 • Còpia del NIE de la persona que actua com a representant legal.
 • Còpia, si escau, de la sentència d’incapacitació i del nomenament de tutor o tutora.
 • Dades bancàries de la persona beneficiària que ha de figurar com a titular del compte bancari o d’estalvi també en cas que sigui menor de 14 anys. Aquestes dades s’han de fer constar en el formulari de sol·licitud.
 • Còpia dels certificats de residència dels períodes anteriors a l’any 2006 que siguin necessaris per acreditar el total de cinc anys d’empadronament a Catalunya.
 • Còpia del certificat de residència legal de la persona sol·licitant, si es tracta d’una persona estrangera no comunitària. Aquest certificat cal que acrediti la residència legal durant cinc anys. Aquest certificat s’ha de sol·licitar a les dependències de la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil, a l’oficina d’estrangeria o a les comissaries de la Policia Nacional.

 

En el cas que es tracti d’una dona víctima de violència masclista que hagi hagut de marxar del seu lloc de residència:

 • Sentència o acreditació judicial que hi ha un procediment obert que justifiqui l’existència d’una situació de maltractament o qualsevol dels documents que preveu com a mitjà de prova qualificats per a la identificació de les situacions de violència masclista l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret a les dones a erradicar la violència masclista.

- Documentació que caldrà presentar de la persona sol·licitant i, si escau, dels membres de la unitat econòmica de convivència:

a) En el cas de no tenir l’obligació de presentar declaració de l’IRPF, i que l’Agència Estatal d’Administració Tributària no disposi de cap dada econòmica, caldrà presentar:

 1. Certificat o justificant d’ingressos de prestacions econòmiques públiques o privades i de retribucions en diners de l’any anterior al de la sol·licitud.
 2. Certificat o justificant de rendiments nets de les quanties ingressades (interessos) en entitats financeres de l’any anterior al de la sol·licitud.
 3. El certificat o el justificant de rendiments nets del capital immobiliari i mobiliari de de l’any anterior al de la sol·licitud 

- Pressupost original o factura i rebut original de la prestació sol·licitada, referits a l’any de la sol·licitud, signats i segellats per la persona distribuïdora.

- Declaracions responsables incloses al formulari de sol·licitud.

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió

 • Per internet
 • Presencialment: a oficines d’Afers Socials i Famílies i a les d’Atenció Ciutadana del Departament de Drets Socials
 • Per correu postal: Si el formulari de sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que pel personal de correus dati i segelli el formulari de sol·licitud abans de ser certificat

 

Qui el pot demanar?

Persones amb discapacitat reconeguda d'un 33% o més que resideixen a Catalunya. El grau de discapacitat ha d'haver estat reconegut abans dels 65 anys.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quina documentació es lliura? Imprès per poder fer la sol·licitud

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Quan es pot demanar?

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és des de les 9 hores del dia 22 de setembre fins a les 14 hores del dia 21 d'octubre de 2021.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-09-2021 13:10