Llicència d'obres menors per obres en la via pública

Demanar autorització per l'execució d'obres de trasllat o supressió de xarxes de serveis, de connexions a la claveguera, guals, etc...

Òrgan administratiu responsable: Alcaldia

 • Realització de rases, cates i canalitzacions a la via pública.
 • Connexions a la claveguera pública.
 • Instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de xarxes de serveis a la via pública (xarxes de gas, aigua, electricitat, telèfon, etc.) ja siguin en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aèries.
 • Construcció i supressió de guals a la via pública.

On es pot trobar més informació:

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Normativa del planejament general
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
 • Ordenances fiscals

Preguntes més freqüents:

 • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit la llicència corresponent.
 • Quin termini hi ha per acabar les obres? Dos mesos. Si les obres no es poden acabar dins d'aquest termini, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es presenti abans de l'acabament del termini.

Qui el pot demanar?

Promotor, propietari de la finca o llogater

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Quina documentació es lliura? Títol de la llicència

Documentació necessària?

 Obres menors en domini públic

 Plànol de situació o emplaçament

 Plànol de les obres

 Memòria descriptiva de les obres (ocupació de la via pública: llocs, dimensions i període; característiques dels materials previstos en la reposició de serveis i paviments; descripció de les mesures de seguretat previstes per l'execució de les obr

 Pressupost de l'obra

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud de llicència d'obres menors per obres a la via pública signat i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons les ordenances fiscals.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:29