Fires

La principal fira d’atraccions organitzada per l’Ajuntament és la fira de la Festa Major de Sant Roc.

L’Ajuntament gestiona el contracte per a l’ocupació temporal de domini públic local mitjançant la instal·lació i funcionament d’estructures desmuntables d’atraccions i parades de fira amb motiu de la celebració de la Festa Major de Malgrat de Mar.

L’Ajuntament estableix els requisits necessaris pel correcte desenvolupament de la fira d’atraccions, entre els quals requisits en la instal·lació, requisits en els establiments alimentaris, requisits de neteja i higiene així com el compliment de les mesures de seguretat en el muntatge, instal·lació i utilització de les atraccions.

En aquest darrer cas es sol·licita la documentació i certificats tècnics de l’atracció com el certificat tècnic anual, el certificat de muntatge, certificat de la instal·lació elèctrica, l’assegurança de responsabilitat civil, revisió dels mitjans d’extinció d’incendis de l’atracció, entre d’altres.

Finalitzada la instal·lació de les atraccions i abans de permetre l’accés i ús de les atraccions de la fira, es verifica les condicions de seguretat exterior i global de les instal·lacions per part d’una Entitat Ambiental de Control acreditada (EAC). La mateixa entitat emetrà una acta amb resultat favorable que serà lliurada a l’Ajuntament.

Els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament inspeccionen, verifiquen i controlen que s’aporti la documentació tècnica esmentada, es verifiqui les instal·lacions per part de l’entitat ambiental de control i s’emeti la corresponent acta d’inspecció favorable per tal de garantir que els usuaris poden gaudir de la fira en condicions òptimes de seguretat.

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

93 765 33 00

937 610 993

Responsable polític

Informació relacionada