Beques individuals al transport públic a joves que cursen ensenyaments d'Educació post obligatòria

Ajuts en forma de beques individuals al transport públic als joves que cursen ensenyaments d'Educació post obligatòria

Òrgan administratiu responsable: Regidoria de Joventut

Què és i per a què serveix

L’objecte d’aquestes bases és facilitar l’accés als estudis de cicles formatius de grau mig i superior (d’especialitats que no estiguin ofertes al municipi) de totes les famílies professionals inclosos els d’arts plàstiques i disseny, artístics i esportius, i estudis universitaris per a la gent jove del municipi ambdós inclosos, que portin empadronades en el municipi com a mínim els últims tres anys i que estiguin matriculats en ensenyaments d’educació post obligatòria.

Documentació a aportar

 1. Sol·licitud degudament emplenada. En el cas de menors d’edat la sol·licitud haurà d’anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor/a.
 2. Declaració jurada de complir amb els requisits
  • Que ni el/la sol·licitant ni cap de les persones membres de la unitat familiar ostentin la titularitat plena d’altres bens immobles, tret de l’habitatge on resideixen i un pàrquing.
  • Estar al corrent del pagament de la matrícula per al curs vigent i, tanmateix, estar al corrent de totes les obligacions fiscals amb l’administració.
  • Que el conjunt d’ingressos bruts dels membres de la unitat familiar no superi les quanties fixades.
 3. Còpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, passaport) de la persona que sol·licita la subvenció.
 4. Còpia del document acreditatiu d’haver formalitzat la matrícula en els estudis que donen dret a obtenir la subvenció, i del document acreditatiu d’haver realitzat el pagament.
 5. Declaració d’IRPF de la unitat familiar sobre l’exercici corresponent. En cas de no haver fet la declaració per no tenir-ne obligació, o per que la situació econòmica de la família ha tingut un canvi substancial en els darrers mesos, s’haurà d’acreditar mitjançant certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària.
 6. Còpia de l’expedient acadèmic corresponent al curs vigent on constin totes les assignatures aprovades i/o superades.
 7. Bitllets de transport que han estat utilitzats al llarg del curs acadèmic vigent per fer els corresponents desplaçaments.
 8. Certificats del registre de propietat per unitat de convivència.
 9. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament amb l’administració pública.
 10. Full de tercers normalitzat on consti el compte corrent on ingressar la subvenció.

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió

Les sol·licituds hauran de presentar-se prioritàriament de manera telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. També es podran presentar en cita prèvia al Centre Cívic de l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb cita prèvia, carrer Segre, 1. (Amb Cita prèvia trucant al 93.761.98.13)

Sentit del silenci administratiu

Negatiu

Qui el pot demanar?

La regidoria de Joventut conscient de la dificultat dels joves estudiants per accedir als estudis reglats no obligatoris i de la necessitat de disposar de recursos que els ajudin en la seva trajectòria formativa, vol establir aquests ajuts per aquelles persones que com a mínim portin els últims tres anys empadronades en el municipi, que tinguin entre 16 i 30 anys, i que estiguin cursant cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS) i estudis universitaris (graus, postgraus i màsters).
En tots els casos hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut del qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

El termini general de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria en el BOPB, sense prejudici que l'acord de convocatòria estableixi un termini diferent.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2022 12:44