Sol·licitud de pròrroga d'una llicència d'obres

Demanar més termini per l'acabament d'unes obres

Òrgan administratiu responsable: Alcalde/Junta de Govern Local

On es pot trobar més informació:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
  • Normativa del planejament general
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

Promotor o propietari de la finca.

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Notificació de l'acord resolutori de la pròrroga

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

Sempre que no hagi finalitzat el termini que es sol·licita ampliar.


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons l'ordenança corresponent

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:45