Sol·licitud de canvi de titularitat de llicència d'obres

Informar a l'administració que ha canviat el titular d'una llicència o d'una sol·licitud de llicència d'obres.

Òrgan administratiu responsable: Alcaldia

On es pot trobar més informació:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
  • Normativa del planejament general
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

L'anterior titular de la llicència o de la sol·licitud. També haurà de signar la instància el nou titular de la llicència.

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Quina documentació es lliura? Notificació de l'acord de presa de raó del canvi de titularitat

Documentació necessària?

 Canvi titular llicència obres

 Full de dades del compte bancari on practicar la devolució conformat per l'entitat bancària

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons l'ordenança corresponent

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:39