Sol·licitud d'alineacions i rasants

Sol·licitar a l'Ajuntament la definició de les alineacions i rasants que corresponen a una finca.

Òrgan administratiu responsable: Alcaldia

On es pot trobar més informació:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Normativa del planejament general
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

Propietari de la finca, promotor, arquitecte redactor del projecte

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Quina documentació es lliura? Certificat de l'informe tècnic sobre les alineacions i rasants corresponents a una finca

Documentació necessària?

 Alineacions i rasants

 Plànol de situació de la finca per duplicat (a escala no menor a 1:1000)

 Plànol d'emplaçament de la finca a escala 1:200 (que reflecteixi la posició d'aquesta respecte a les vies públiques que limiten la totalitat de l'illa i es consignin les cotes corresponents als diferents llindars de la finca, així com les distàncies

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Consultar l'ordenança corresponent

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:38