Llicència d'obres per moviment de terres, desmunts, explanacions, excavacions i terraplenats en terrenys privats

Demanar autorització per l'execució d'obres de moviment de terres, desmunts, explanacions, excavacions i terraplenats en terrenys privats

Òrgan administratiu responsable: Junta de Govern Local

On es pot trobar més informació:

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
  • Normativa del planejament general
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
  • Ordenances fiscals

Preguntes més freqüents:

  • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit per l'òrgan competent la llicència corresponent.
  • Quin termini hi ha per acabar les obres? Sis mesos per iniciar-les i dos anys i mig per acabar-les. Ambdós terminis seran comptadors des de la data de notificació de la llicència. El titular de la llicència té l'obligació de comunicar l'inici i l'acabament de les obres.Si les obres no es poden acabar dins d'aquests terminis, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es presenti abans de l'acabament del termini.

Qui el pot demanar?

Promotor, propietari de la finca o llogater

Quan es dóna resposta?

Dos mesos com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Títol de la llicència i placa d'obres

Documentació necessària?

 Llicència moviment de terres

 Plànol de situació o emplaçament

 Plànol de l'estat actual de la topografia i estat final que es proposa, incloent seccions transversals

 Pressupost dels treballs signat pel contratista

 Justificació de la gestió de les terres

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons ordenances fiscals.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:32