Llicència d'obres menors

Demanar autorització per l'execució d'obres de reparació d'elements estructurals o en la via pública, o en sòl no urbanitzable.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

 

 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • Murs de contenció, piscines i pous
 • Reparació puntual d’elements estructurals
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 • Els usos i les obres provisionals
 • Els actes següents quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
  • Les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal"lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
  • El canvi d’ús dels edificis i les instal"lacions, excepte a ús residencial.
  • La construcció o la instal"lació de murs i tanques.
  • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
  • La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del  nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior 

On es pot trobar més informació:  

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 64/20014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Normativa del Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
 • Ordenances fiscals

Preguntes més freqüents:

 • Un cop presentada la sol"licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra? No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit la llicència per l'òrgan competent 
 • Quin termini hi ha per acabar les obres? Dos mesos. Si les obres no es poden acabar dins d'aquest termini, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es sol·liciti abans de l'acabament del termini. 

Qui el pot demanar?

Promotor, propietari de la finca o llogater

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Títol de la llicència

Documentació necessària?

 Llicència obres menors

 Plànol de situació o emplaçament

 Plànol de les obres

 Memòria descriptiva de les obres

 Pressupost de l'obra

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud de llicència d'obres menors signat i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Ordenança fiscal número 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal número 7: taxes per serveis generals

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:27