Llicència de parcel·lació

Demanar autorització per la divisió o segregació d'una finca

Òrgan administratiu responsable: Alcaldia

 

On es pot trobar més informació: 

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
  • Normativa del planejament general 
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics 
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

Propietari de la finca.

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Títol de la llicència

Documentació necessària?

 Llicència parcel·lació

 Plànol de situació a escala 1:1000 que determini la localització de la finca.

 Plànol d'informació a escala 1:200 amb identificació dels límits de la finca o finques a parcel·lar amb representació dels elements naturals i constructius existents i també les determinacions del planejament vinculant.

 Plànol de les finques resultants a escala 1:200 amb la seva descripció en quant a dimensions i superfícies.

 Justificació tècnica de la parcel·lació en relació a les determinacions urbanístiques del planejament vigent aplicable, amb descripció de les parcel·les resultants i de la seva superfície.

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons l'ordenança corresponent

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:34