Comunicació de la primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions

Comunicar la primera ocupació d'una construcció nova i també l'ampliació o reforma sobre edificis i estructures existents.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

 

On es pot trobar més informació:

  • Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer 
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
  • Normativa del Text Refòs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
  • Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació d'edificis i instal•lacions 
  • Ordenances fiscals 

Preguntes més freqüents:

  •  Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació corresponent a la comunicació de la 1ª ocupació, ja es pot utilitzar l’edifici o la instal·lació? Un cop transcorregut un mes des la presentació d’aquesta comunicació, sense que l’Ajuntament hagi manifestat de manera motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-se l’ocupació, sempre que sigui conforme amb la llicència d’obres atorgada i amb el planejament urbanístic.

Qui el pot demanar?

Promotor o persona propietària de la finca

Quan es dóna resposta?

1 mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Documentació necessària?

 Comunicació primera ocupació

 Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Data de finalització de les obres, i si escau, de la urbanització

 Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Que les obres s'han executat segons el projecte tècnic aprovat i/o modificacions posteriors autoritzades, i s'ha donat compliment a les condicions imposades a la llicència.

 Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Que l'edificació és en condicions de ser utilitzada

 Certificat emès pel director facultatiu de les obres, que acredita: Nombre total d'habitatges

 Plànols de les modificacions introduïdes que no afecten l'estructura, ni la disposició interior o aspecte exterior ni suposen increment de pressupost.

 Justificant d'haver sol·licitat l'alta o d'haver comunicat les modificacions procedents al Padró de béns immobles de naturalesa urbana

 Una fotografia de cada façana de l'edifici en què es veuen els vials adjacents.Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Vivendes en pisos, per unitat: 37,50 €. Edificis unifamiliars i naus industrials: 64,80 €

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-07-2023 09:10