Beques de Menjador

Ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, pel curs escolar 2020-2021

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Qui el pot demanar?

Els alumnes que reuneixi els següents requisits:

 • Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 • Fer ús del menjador escolar.
 • No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria  del Consell Comarcal del Maresme.
 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 • Si s'està escolaritzat en un municipi de fora de la comarca del Maresme, l'ajut s'haurà de sol·licitar en el municipi de l'escola

Documentació a aportar

 • Model CCM1 emplenat i signat pel sol·licitant (es imprescindible emplenar el qüestionari per acreditar la situació familiar)
 • Fotocòpia del  DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar, si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci, en cas de que un dels membres ja no convisqui al domicili familiar però continuï empadronat.
 • Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius (no cotitzen a AEAT-Renda):
  • Renda Garantida de Ciutadania
  • SOVI
  • RAI
  • LISMI
  • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat i invalidesa
  • LAPAD: Prestacions Llei dependència
  • Prestació per fill a càrrec
  • Prestacions a favor de familiars
  • Pensions judicials
  • Treballs no declarats

En quines dates es pot fer?

Presentació de sol·licituds del 27 de juliol al 14 d'agost

Termini de resolució

Al llarg del curs escolar 2020-2021

Sentit del silenci administratiu

No atorgada

Preguntes més freqüents

Pot presentar la documentació per a la sol•licitud algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena?

Si, sempre que l’imprès estigui signat pel pare, mare o tutor legal sol•licitant

Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca?

Es presenta una única sol·licitud per unitat familiar on constaran tots el menors escolaritzats que volen accedir a l’ajut.

Què es considera unitat familiar? 

La formada pel pare, mare i/o tutors, avis (paterns i materns), germans menors de 25 anys o majors d’aquesta edat si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial que convisquin al domicili familiar, i en cas de divorci el nou cònjuge o parella de fet.

Què es l’IDALU? 

Es el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat Departament d’Ensenyament per a tots el alumnes matriculats en centres eductius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya (S’ha de demanar a l’escola on s’està matriculat)

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca?

L’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Dades a consultar

Marcar les caselles de la documentació complementària per acreditar la situació familiar que correspongui:

 • Família monoparental i/o nombrosa: Títol acreditatiu vigent. 
 • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.(DGAIA)
 • Discapacitat de l’alumne o germans: emès per un CAD del Departament de Benestar i Família. Indicar DNI
 • Discapacitat d’altres membres de la unitat familiar. NIF/NIE

(*)  Els ingressos rebuts no cotitzen a AEAT són : Renda Garantida de Ciutadania, SOVI, RAI, LISMI, PNC (incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat i invalidesa), LAPAD(Prestacions Llei dependència), Prestació per fill a càrrec, Prestacions a favor de familiars, Pensions judicials, Treballs no declarats.

Altra informació

En cas d’usuaris nouvinguts que no haguessin realitzat la sol·licitud en el seu municipi d’origen, es pot sol·licitar al llarg del curs 2020/2021Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Documentació a adjuntar: detallada en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2020 14:07