2019. TÈCNIC/A DE SERVEIS GENERALS

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Generals per concurs-oposició i torn promoció interna.

Termini per a la presentació d'instàncies: del 29.02.2020 a 19.03.2020